ČSCH - ZO č. 7, České Budějovice
(chovatelé okrasného ptactva)


Tento snímek vznikl v roce 2003, u příležitosti 35. výročí založení spolku.
Jsem na něm spolu s většinou kolegů - organizovaných chovatelů.

Fotografie dole je o 5 let mladší. Vznikla 1. 3. 2008 na VČS, u příležitosti 40. výročí založení ZO.

Pravidelně pořádáme v KD Planá u Č. Budějovic tyto akce:
I. - setkání chovatelů spojená s ptačími trhy

každou první sobotu v měsíci od 7 do 9,30 hodin. Konkrétní termíny pro letošní rok jsou:

1. leden, 5. únor, 5. březen, 2. duben, 7. květen, 4. červen, 2. červenec, 6. srpen, 3. září, 1. říjen, 5. listopad a 3. prosinec 2011, v roce 2012 pak 7. leden atd...


Ke zkvalitnění našich chovatelských setkání (burz) přispělo v poslední době zejména pořízení nových skládacích stojanů (poliček na přenosky) a voliéry pro bezpečné přechytávání ptactva. Kladem je pravidelná přítomnost několika výkupců ptactva i prodejců rozličných chovatelských potřeb. Velkou výhodu spatřuji v možnosti nákupu označovacích kroužků.

Nepřehlédněte!!!

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj určila podle § 9 odst. 2 a § 48 odst. 1 písm. h) zákona č. 166/1999 Sb (veterinární zákon) tyto

veterinární podmínky pro konání svodů (trhy a výstava):

1 ) Veterinární přejímku zvířat provede soukromý veterinární lékař, kterého zajistí pořadatel .
2 ) Zvířata, která neprošla ve stanovené době veterinární přejímkou se nesmí zúčastnit svodu.
3 ) Prostory a zařízení, ve kterých se zvířata zdržovala musí být po skončení svodu řádně očištěny, dezinfikovány a ošetřeny protiplísňovým prostředkem.
4 ) Dopravní prostředky a zařízení, které byly využity k přepravě zvířat na svod musí být po vyložení zvířat vyčištěny a vydezinfikovány.
5 ) Papouškovití – musí mít potvrzení, že pochází z chovů ve kterých se v posledních 45 dnech nevyskytla psitakóza.
6 ) Vodní drůbež-starší 18 týdnů musí být doprovázena potvrzením, že je klinicky zdravá.
7 ) Hrabavá drůbež a bažanti – starší 18 týdnů musí být doprovázeni potvrzením, že v období 6 měsíců před konáním svodu byli vakcinováni proti Newcastleské chorobě dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakciny (v potvrzení musí být uvedeno datum poslední vakcinace, název a operační číslo vakciny)
8 ) Holubovití – musí být doprovázeni potvrzením, že byli v průběhu 14 dní až 6 měsíců před přemístěním vakcinováni proti Newcastleské chorobě dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem vakcíny (v potvrzení musí být uvedeno datum poslední vakcinace, název a operační číslo vakciny).
9 ) Mláďata druhů zvířat uvedených v bodech 7) a 8) která ještě nedosahují věku pro provedení vakcinace musí být doprovázena potvrzením o provedení vakcinace v rodičovském hejnu .
10) Ve všech případech kdy se hovoří o potvrzení, musí být tento doklad vystaven nebo potvrzen soukromým veterinárním lékařem .
11) Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoliv změněny, nebo zrušeny.
12) Tyto veterinární podmínky nenahrazují povolení obce ke konání svodu.
13 ) Schválený řád ochrany zvířat č.j.24969/2004-11020, schválen dne 21.7.2004.

Žádáme návštěvníky, aby si označili své přepravky s ptactvem a připravili je tak ke kontrole. Pokud sebou nemáte požadované potvrzení (viz. bod 5. psitakoza), vystaví ho zdarma a hromadně, na základě Vašeho podpisu (čestného prohlášení), zde přítomný veterinář. Toto opatření je v zájmu rychlého a plynulého odbavování u vstupu. Děkujeme za pochopení. Pořadatelé.

II. - velkou propagační výstavu okrasného ptactva

její termín byl letos stanoven na 15. a 16. října 2011. Více o našich výstavách naleznete v odkazech vlevo (obsah).

III. - schůze chovatelů okrasného ptactva

výbor ZO svolává zpravidla 2x v roce členské schůze.
(stručné info)

Členská schůze 2. 9. 2006 od 10,00 hod. v hostinci KD Planá u ČB (po skončení burzy). Na pořadu byla především příprava listopadové výstavy, rozpis služeb o burzách, přijetí nových členů a hromadná objednávka krmení.

Výroční členská schůze 3. 3. 2007 (po skončení burzy). Na programu byla zpráva o činnosti za uplynulý rok, předání cen a čestných uznání vystavovatelům, možnost uspořádání zájezdu na Exotu Olomouc atd...

Další členská schůze se konala 1. 9. 2007 Jejím hlavním bodem byla příprava listopadové výstavy.

Následující výroční členská schůze byla 1. 3. 2008 od 9,30 hod (po skončení burzy). Na programu bylo kromě výborného řízku se salátem také zhodnocení spolkové činnosti, předání diplomů a odměn za účast na VII. výstavě, procedurální úkony (přijetí 3 nových členů, dovolby, plán činnosti na další období atd...).

Na členské schůzi 6. 9. 2008 bylo opět hlavním bodem programu příprava VIII. říjnové výstavy. Odsouhlasil se nákup nových hliníkových voliér a pořízení velké oválné středové dřevěné voliéry.

Loňská jarní VČS se konala 7.3.2009. Byli přijati noví členové a dány informace o činnosti naší ZO. Přítomen byl také MVDr P. Doubek, s nímž se diskutovalo o problematice nutnosti mít veterinární potvrzení.

Další členská schůze proběhla 5.9.2009 v 9,30 hod (po burze). Jejím hlavním bodem byla opět příprava a zajištění naší v pořadí již IX. spolkové výstavy.

Letošní výroční členská schůze byla v sobotu 6. 3. 2010 po skončení burzy. Předávaly se na ní všem účastníkům výstavy pamětní listy a oceněným též diplomy a poháry.

Letošní členská schůze se konala 4. září 2010. Vybíraly se na ní členské příspěvky jak zpětně, tak dopředu na rok 2011. Diskutovalo se o přípravě jubilejní X. výstavy.

Poslední VČS se uskutečnila až v dubnu, v sobotu 2. dubna 2011(po burze).

IV. - zájezdy

pro nezájem členů se již několik let nepodařilo žádný zájezd zorganizovat. Situaci proto řešíme domluvením skupinek zájemců, kteří se pak dopravují na různé akce vlastními vozy.

V. - ostatní akce

Po dlouhé odmlce se naše ZO začala opět prezentovt na výstavě Země Živitelka - pavilon D7 (21. - 26. 8. 2008).

Na základě kladných ohlasů jsme se po roce vrátili na stejné místo činu a po dobu trvání výstavy ZŽ (27.8 - 1. 9. 2009) se náš spolek opět prezentoval v pavilonu chovatelů menší ukázkou chovu okrasného ptactva.

Také loni jsme se presentovali na Země živitelce (26. - 31. 8. 2010) menší ukázkovou kolekcí

a stejně tak tomu bude i letos v termínu od 25. 8. 2011.


ZPĚT